• Tin mới

  Thủ Tục Thành Lập Cho Các Doanh Nghiệp Mới

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mới

  Cho thuê văn phòng tại Nha Trang

  Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

  Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2017

  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định về: Đối tượng tham gia, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng, cách thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN… cụ thể như sau:


  1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:
  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định đổi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:

  - Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  - Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
  - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
  - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  - Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

  Chú ý: Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

  2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:
  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

  - Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ: Là tiền lương ghi trong HĐLĐ.

  Lưu ý:
  Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương.
  Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  a. Mức tiền lương tổi thiểu đóng BHXH, BHYT, BHTN:
  - Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

  Lưu ý: Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

  b. Mức tiền lương tối đa đóng BHXH, BHYT, BHTN:
  - Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.
  - Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

  c. Phân biệt mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở.
  - Mức lương tối thiểu vùng

  - Mức lương cơ sở. Từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là: 1.210.000 theo Nghị quyết 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 11/11/2015 của Quốc hội.
  Như vậy: Mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa là 1.210.000 x 20 = 24.200.000
  - Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đ/ tháng
  (Theo Nghị Quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội)

  3. Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:
  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại DN cụ thể như sau:

  điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN

  a. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động:
  - BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
  - BHYT: 1,5%
  - BHTN: 1%

  b. Mức đóng và trách nhiệm đóng của đơn vị:
  Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động như sau:
  - BHXH: 17,5 % (Trong đó: 3% đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
  - BHYT: 3%
  - BHTN: 1%

  4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:
  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

  a. Đóng hằng tháng
  - Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

  b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần:
  - Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

  c. Đóng theo địa bàn:
  - Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
  - Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

  Thủ Tục Doanh Nghiệp